หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ admin


_______________________________________________________
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
 
 
 
ขอแสดงความยินดี  ผศ.ดร.ธานินทร์  ปัจจุโส
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Materials Science : Materials in
Electronics  ฉบับที่ 24 ปีที่ 2013 หน้าที่ 3814-3520 (เลขที่ ISSN : 0957-4522)
บทความวิจัยเรื่อง Giant dielectric, low dielectric loss, and non-ohmic properties of
nanocrystalline CaCu3Ti4O12  วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country
Rang, Q2 : (ISI) Impact Factor 1.486  โดยได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
 
งานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวนเงิน 13,300 บาท 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบโควตา)
 
2. เรื่อง เกณฑ์การสมัครโควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 

3. ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

    สมัครได้ที่ http://reg.rmutr.ac.th
ประกาศผลการสอบเทียบโอนนอกระบบแลอัธยาศัยเข้าสู้ในระบบ ประจำปีการศึกษา 2556
 
(ครั้งที่ 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กำหนดการสอบเทียบโอนนอกระบบแลอัธยาศัยเข้าสู้ในระบบ ประจำปีการศึกษา 2556
(ครั้งที่ 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ประกาศผลการสอบเทียบโอนนอกระบบแลอัธยาศัยเข้าสู้ในระบบ ประจำปีการศึกษา 2556
 
(ครั้งที่ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
1. ประกาศผลสอบเทียบโอนฯ ปีการศึกษา 2556 วังไกลฯ (ครั้งที่1)
 
2. ประกาศผลสอบเทียบโอนฯ ปีการศึกษา 2556 ราชบุรี (ครั้งที่ 1)
3. ประกาศผลสอบเทียบโอนฯ ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
กำหนดการสอบเทียบโอนนอกระบบแลอัธยาศัยเข้าสู้ในระบบ ประจำปีการศึกษา2556
(ครั้งที่ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
_______________________________________________________
ดาวน์โหลด...
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
แบบฟอร์ม แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
แบบฟอร์ม มคอ.
13 Font Thai Sarabun PSK  
_______________________________________________________
กิจกรรมคณะ
     
     
 
_______________________________________________________
 
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
   
ของบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2556
   
 
_______________________________________________________
 
 รู้ทันอาเซียน (ASEAN) ไปกับหลักสูตรนานาชาติ RMUTR                
 
   
     (Cr. ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ) รายละเอียด
 
_______________________________________________________
 
 โครงการฝึกอบรมการเขียนเรื่องเล่าภาษาไทยออนไลน์ รายละเอียด
 
_______________________________________________________
My Clock
function d_s( su , mnp){ if(mnp == 'm'){ document.dat_form.mon.value = su - 1 ; }else{ document.dat_form.mon.value = su + 1 ; } document.dat_form.submit(); }
"; //// for($i = 0; $i < 7 ; $i++){ if($firstdays == $i){ break; } else{ echo""; } $week++; } for($i=1; $i<=$lastdays ;$i++){ if($week % 7 == 0){ echo""; } if($a == $i){ $bgcolor = "bgcolor=pink"; }else{ $bgcolor = ''; } if($week%7==0){ echo""; }else if($week%7==6){ echo""; }else{ // echo""; } $week++; } while($week%7!=0){ echo""; $week++; } echo"
< $year_view - $mon_view >
อาพฤ
 
$i$i$i 
"; ?>

 

 

 

 

 

0000000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3
ถ.เพชร เกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110  Tel. 032-618500 ต่อ 4805  Fax. 032-618570   E-mail. lakkw.rmutr@hotmail.co.th